امروز: دوشنبه 1 مرداد 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس متوسطه اول از دیدگاه دبیران

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس متوسطه اول از دیدگاه دبیران دسته: عمومی
بازدید: 2 بار
فرمت فایل: docx
حجم فایل: 12223 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 251

در این پژوهش به دو ضرورت اصلی در سازمانها که امروزه از جمله مسائل مهم به شمار می رود، یعنی سلامت سازمانی وتعهد سازمانی در مدارس راهنمایی دخترانه دولتی از دیدگاه دبیران در سال 8786 پرداخته شده است

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده

فصل اول:كلیات پژوهش

مقدمه........................................... 2

بیان مسئله...................................... 4

ضرورت واهمیت تحقیق.............................. 7

اهداف تحقیق..................................... 12

فرضیه های تحقیق................................. 13

تعاریف مفهومی وعملیاتی.......................... 14

الف-تعاریف مفهومی جو سازمانی.................. 14

مدرسه سالم...................................... 17

مدرسه ناسالم.................................... 17

تعهد سازمانی.................................... 18

تعاریف عملیاتی ................................. 19

فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش

مقدمه .......................................... 23

ادبیات تحقیق.................................... 24

مفاهم وتعاریف سلامت سازمانی...................... 24

سازمان به عنوان یک سیستم اجتماعی ............... 27

عناصر یک سیستم اجتماعی.......................... 28

کارکرد اجتماعی پارسونز.......................... 30

جوسازمانی....................................... 31

مفهوم سلامت...................................... 33

سلامت سازمانی ................................... 34

ابعاد سلامت سازمانی ............................. 37

سطح نهادی....................................... 37

سطح اداری....................................... 37

سطح فنی ........................................ 40

ابعاد دهگانه سلامت............................... 41

خصوصیات ابعاد سلامت از نظر مایلز................. 44

مدل سطح تامپسون در ترکیب نگرشهای سازمانی وسلامت سازمانی 49

ویژگیهای اساسی سازمان سالم...................... 50

ویژگیهای اساسی سازمان ناسالم.................... 52

مفاهیم وتعاریف تعهد سازمانی .................... 55

انواع تعهد...................................... 59

دیدگاههای مختلف در خصوص ابعاد تعهد سازمانی ..... 62

دیدگاه کانتر.................................... 63

دیدگاه اتزیونی.................................. 64

دیدگاه ایوروسون روی............................. 65

دیدگاه استاو وسالانسیک........................... 65

دیدگاه آرجریس................................... 66

دیدگاه بیکر..................................... 67

دیدگاه مایرواسکورمن............................. 67

مدل سه بخشی تعهد سازمانی می یروآلن.............. 69

اجزاء تعهد سازمانی ............................. 72

عوامل موثر بر تعهد سازمانی ..................... 73

الف- عوامل شخصی ................................ 74

ب- عوامل سازمانی ............................... 76

ج- عوامل غیر سازمانی ........................... 77

ماهیت شغل وتعهد سازمانی ........................ 80

انگیزش وتعهد سازمانی ........................... 81

تقوی وتعهد سازمانی ............................. 82

ضرورت واهمیت تعهد مدیریت........................ 83

سطوح تعهد سازمانی .............................. 85

1- تعهد پایین.................................. 86

2- تعهد متوسط.................................. 87

3- تعهد بالا.................................... 88

نتایج وپیامدهای تعهد سازمانی ................... 91

مدلهای تئوریک تجزیه وتحلیل تعهد سازمانی ........ 95

پایه های تئوریک وتجربی رابطه رضایت شغل با تعهد سازمانی 97

نتیجه گیری از مفاهیم سلامت سازمانی .............. 98

نتیجه گیری از مفاهیم تعهد سازمانی .............. 100

پیشینه تحقیقات.................................. 101

تحقیقات داخلی در مورد سلامت سازمانی ............. 101

تحقیقات داخلی در مورد تعهد سازمانی ............. 110

تحقیقات خارجی در مورد سلامت سازمانی ............. 116

تحقیقات خارجی در مورد تعهد سازمانی ............. 124

تحقیقات منطبق داخل کشور......................... 130

تحقیقات منطبق خارج کشور......................... 132

نتیجه گیری...................................... 133

فصل سوم:روش اجرای پژوهش

مقدمه........................................... 137

روش تحقیق....................................... 137

جامعه آماری..................................... 138

نمونه آماری وروش نمونه گیری..................... 138

روش جمع آوری داده ها............................ 140

اعتبار وپایایی پرسشنامه سلامت سازمانی وتعهد سازمانی 140

الف- پرسشنامه سلامت سازمانی ..................... 142

ابعاد پرسشنامه سلامت سازمانی .................... 142

سطح نهادی....................................... 142

سطح اداری ...................................... 143

سطح فنی ........................................ 146

پرسشنامه تعهد سازمانی .......................... 148

ابعاد پرسشنامه تعهد سازمانی .................... 148

الف-تعهد عاطفی ................................. 148

ب تعهد مستمر.................................. 149

ج- تعهد هنجاری ................................. 149

روشهای آماری.................................... 150

فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها

مقدمه........................................... 152

داده های جمعیت شناسی............................ 152

توصیف داده ها................................... 157

تحلیل آماری داده ها............................. 159

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

مقدمه........................................... 180

خلاصه تحقیق...................................... 181

یافته های تحقیق براساس صورت کلیه فرضیه ها:

فرضیه اول....................................... 181

فرضیه دوم....................................... 181

فرضیه سوم....................................... 182

فرضیه چهارم..................................... 182

فرضیه پنجم ..................................... 183

فرضیه ششم....................................... 183

فرضیه هفتم ..................................... 184

فرضیه هشتم...................................... 184

فرضیه نهم....................................... 185

فرضیه اصلی تحقیق (فرضیه دهم).................... 185

یافته های تحقیق براساس متغیرهای تشکیل دهنده فرضیه ها 185

آزمون فرضیه اول................................. 185

آزمون فرضیه دوم................................. 187

آزمون فرضیه سوم................................. 188

آزمون فرضیه چهارم............................... 189

آزمون فرضیه پنجم................................ 190

آزمون فرضیه ششم................................. 191

آزمون فرضیه هفتم................................ 193

آزمون فرضیه هشتم................................ 194

آزمون فرضیه نهم................................. 195

آزمون فرضیه دهم................................. 197

نتیجه گیری...................................... 201

نتایج داده های توصیفی .......................... 204

نتایج داده های استنباطی......................... 205

محدودیتهای تحقیق................................ 208

پیشنهادهای تحقیق................................ 209

الف-پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق......... 209

ب-پیشنهادهای محقق............................... 212

فهرست منابع..................................... 214

منابع فارسی..................................... 215

منابع انگلیسی................................... 222

پیوست ها........................................ 224


فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 3-1 : تعداد دبیران مدارس راهنمایی دخترانه شهر تهران به تفکیک هر منطقه........................................... 138

جدول 3-2 : تعداد دبیران پنج منطقه .............. 139

جدول 3-3 : گویه های مربوط به سطح نهادی ......... 143

جدول 3-4 : گویه های مربوط به سطح اداری ......... 145

جدول 3-5 : گویه های مربوط به سطح فنی ........... 147

جدول 3-6 : گویه های مربوط به تعهد عاطفی......... 148

جدول 3-7 : گویه های مربوط به تعهد مستمر ........ 149

جدول 3-8 : گویه های مربوط به تعهد هنجاری........ 150

جدول 4-1:توزیع فراوانی نمونه ها به تفكیك منطقه آموزشی 152

جدول 4-2:توزیع فراوانی نمونه ها به تفكیك سن..... 153

جدول 4-3:توزیع فراوانی نمونه ها به تفكیك سابقه كار 154

جدول 4-4: توزیع فراوانی نمونه ها به تفكیك میزان تحصیلات 155

جدول 4-5: توزیع فراوانی نمونه ها به تفكیك رشته تحصیلی 156

جدول 4-6:شاخص های آماری مربوط به متغیرهای تعهد سازمانی 157

جدول 4-7:شاخص های آماری مربوط به متغیرهای سلامت سازمانی 158

جدول 4-8: شاخص های آماری مربوط به بعد ساختدهی و ابعاد سه گانه تعهد سازمانی......................................... 159

جدول 4-9:همبستگی بین بعد ساختدهی سلامت سازمانی وابعاد سه گانه تعهد سازمانی......................................... 160

جدول 4-10:شاخص های آماری مربوط به بعد ملاحظه گری وابعاد سه گانه تعهد سازمانی ........................................ 161

جدول 4-11:همبستگی بین بعد ملاحظه گری وابعاد سه گانه تعهد سازمانی................................................ 162

جدول 4-12:شاخص های آماری مربوط به بعد حمایت منابع وابعاد سه گانه تعهد سازمانی.................................... 163

جدول 4-13:همبستگی بین بعد حمایت منابع وابعاد سه گانه تعهد سازمانی................................................ 164

جدول 4-14:شاخص های آماری مربوط به بعد روحیه وابعاد سه گانه تعهد سازمانی ........................................ 165

جدول 4-15:همبستگی بین بعد روحیه وابعاد سه گانه تعهد سازمانی 166

جدول 4-16:شاخص های آماری مربوط به بعد تأكید علمی وابعاد سه گانه تعهد سازمانی......................................... 167

جدول 4-17:همبستگی بین بعد تأكید علمی وابعاد سه گانه تعهد سازمانی ................................................ 168

جدول 4-18:شاخص های آماری مربوط به بعد یگانگی نهادی وابعاد سه گانه تعهد سازمانی.................................... 169

جدول 4-19:همبستگی بین بعد یگانگی نهادی وابعاد سه گانه تعهد سازمانی ................................................ 170

جدول 4-20:شاخص های آماری مربوط به سلامت سازمانی وتعهد عاطفی 171

جدول 4-21:همبستگی بین سلامت سازمانی وتعهد عاطفی.. 172

جدول 4-22:شاخص های آماری مربوط به سلامت سازمانی وتعهد مستمر 173

جدول 4-23:همبستگی بین سلامت سازمانی وتعهد مستمر.. 173

جدول 4-24:شاخص های آماری مربوط به سلامت سازمانی وتعهد هنجاری 174

جدول 4-25:همبستگی بین سلامت سازمانی وتعهد هنجاری 174

جدول 4-26:شاخص های آماری مربوط به ابعاد سلامت سازمانی وابعاد تعهد سازمانی......................................... 175

جدول 4-27:ماتریس همبستگی بین ابعاد سلامت سازمانی وتعهدسازمانی 176

جدول 4-28:شاخص های آماری مربوط به سلامت سازمانی وتعهد سازمانی ................................................ 177

جدول 4-29:همبستگی بین سلامت سازمانی وتعهد سازمانی 177


فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار4-1:فراوانی نمونه ها به تفكیك منطقه آموزشی 152

نمودار 4-2: فراوانی نمونه ها به تفكیك سن ....... 153

نمودار4-3: فراوانی نمونه ها به تفكیك سابقه كار.. 154

نمودار4-4: فراوانی نمونه ها به تفكیك میزان تحصیلات 155

نمودار 4-5: فراوانی نمونه ها به تفكیك رشته تحصیلی 156

نمودار 4-6:مقایسه میانگینی نمرات مربوط به متغیرهای تعهد سازمانی ................................................ 157

نمودار 4-7:مقایسه میانگین نمرات مربوط به متغیرهای سلامت سازمانی................................................ 158


فهرست شکلها

شکل 2-1 : عناصر سیستم اجتماعی مدرسه ............ 28

شکل 2-2 : نقش های مربوط به مدیر ................ 61

شکل 2-3 : ابعاد تعهد سازمانی از دیدگاه آرجریس... 66

شکل 2-4 : مدل سه بخشی تعهد سازمانی می یر و آلن . 70

شکل 2-5 : عمده ترین عوامل تعهد سازمانی ......... 74

شکل 2-6 : مدل ویژگی های شغلی هاکمن و اولدهام ... 81

قیمت فایل فقط 3,000 تومان

خرید

برچسب ها : بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس متوسطه اول از دیدگاه دبیران , بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس متوسطه اول از دیدگاه دبیرانبررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی مدارس متوسطه اول از دیدگاه دبیران

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر