امروز: جمعه 29 تیر 1397
دسته بندی محصولات
بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی

مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه دسته: علوم انسانی
بازدید: 4 بار
فرمت فایل: doc
حجم فایل: 419 کیلوبایت
تعداد صفحات فایل: 86

مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده 1

فصل اول

کلیات تحقیق

مقدمه 3

1-1 بیان مسئله 5

1-2 اهمیت وضرورت  پژوهش 8

1- 3 اهداف پژوهش 9

1-3-1 هدف کلی 9

1-3-2 اهداف جزئی 9

1-4 فرضیه ها 9

1-5 تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 10

1-5-1 دوزبانه 10

1-5-2 پردازش اطلاعات 10

1-5-3 حافظه فعال 10

1-5-4 تنظیم هیجان 11

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه 13

2-2 زبان 13

2-2-1 ارتباط 13

2-2-2 زبان به عنوان وسیله ی ارتباط 14

2-2-3 افراد دوزبانه 16

2-2-4 ساختار عصبی افراد دوزبانه 16

2-2-4-1 برتری جانبی نیم کره های مغز 16

2-2-4-2 دوزبانگی و هوش 17

2-3 پردازش اطلاعات 17

2-3-1 مدل های پردازش اطلاعات 18

2-3-1-1 مدل اتکینسون و شیفرین 18

2-3-1-2 مدل سطوح پردازش اطلاعات 19

2-3-1-3 مدل های تحولی پردازش اطلاعات 19

2-3-2 نظریه پردازش توزیع موازی 20

2-3-3 نظریه پیوند گرایی 20

2-3-4 یادآوری و فراموشی 21

2-3-5 علت حذف اطلاعات از ثبت حسی 21

2-3-6 علت فراموشی اطلاعات از حافظه کوتاه مدت 21

2-3-7 علت فراموشی اطلاعات از حافظه دراز مدت 22

2-3-8 واپس زدن 22

2-3-9 تداخل 22

2-3-10 مشکلات بازیابی 23

2-3-11 رشد مهارت های کسب اطلاعات 23

2-3-12 راهبردها در حافظه کوتاه مدت 26

2-3-12-1 تمرین ذهنی 26

2-3-12-2 بسط یا گسترش معنایی 26

2-3-12-3 سازماندهی 27

2-4 حافظه فعال 29

2-4-1 حافظه ی فعال کلامی – شنیداری 31

2-4-2 حافظه ی فعال فضایی – بصری 31

2-4-3 حافظه و زمان 31

2-3-4 حافظه‌ی بلندمدت 32

2-4-5 بازیابی اطلاعات 33

2-5 تنظیم هیجان 33

2-5-1 روش تنظیم هیجان 35

2-5-1-1 انتخاب موقعیت 36

2-5-1-2 تعدیل موقعیت 37

2-5-1-3 تنظیم توجه 38

2-5-1-4 تغییر شناختی 39

2-6 پیشینه تحقیق 40

2-6-1 پیشینه داخلی 40

2-6-2 پیشینه خارجی 44

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

3-1 روش پژوهش 47

3-2 جامعه آماری 47

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری 47

3-4 ابزارگرد آوری اطلاعات 47

3-5 روش گرد آوری اطلاعات 48

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها 49

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1 مقدمه 51

4-2 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری 51

4-3 یافته های توصیفی 54

4-4 یافته های استنباطی 55

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه 58

5-2 بحث 58

5-3 نتیجه گیری کلی 60

5-4 محدودیت ها 60

5-5 پیشنهادات پژوهش 61

ضمائم 62

منابع 68

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه می باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع علی مقایسه ای است جامعه آماری این پژوهش عبارت است از دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر اردبیل که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل می باشند. نمونه آماری این پژوهش شامل 60 (30 نفر تک زبانه و 30 نفر دو زبانه) بود كه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های پردازش اطلاعات، نظم جویی هیجان و حافظه فعال استفاده شده است. در نهایت پرسشنامه‌ها از هر دو گروه جمع‌آوری و اطلاعات توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده در قسمت اول از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار و ...، و در قسمت دوم برای آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد بین سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه تفاوت معنی داری وجود دارد و سرعت پردازش اطلاعات در دانش آموزان دوزبانه بیشتر از دانش آموزان تک زبانه می باشد. مقدار 034/1252=F و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 99/0 کمتر از 01/0 است. بین تنظیم هیجان در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه تفاوت معنی داری وجود دارد و تظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه بیشتر از دانش آموزان تک زبانه می باشد. مقدار 426/4644=F و همچنین با توجه به اینکه سطح معنی داری خطای آزمون برای سطح اطمینان 99/0 کمتر از 01/0 است. بین حافظه فعال در دانش آموزان تک زبانه و دو زبانه تفاوت معنی داری وجود دارد و حافظه فعال در دانش آموزان دوزبانه بیشتر از دانش آموزان تک زبانه می باشد.

کلمات کلیدی: پردازش اطلاعات، حافظه فعال، تنظیم هیجان دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

قیمت فایل فقط 8,000 تومان

خرید

برچسب ها : مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه , مقایسه سرعت پردازش اطلاعات، حافظه فعال و تنظیم هیجان در دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه , پردازش اطلاعات , حافظه فعال , تنظیم هیجان دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر